Foreslår nytt prinsipp i barnevernet

Kva skal vera terskelen for at barnevernet skal ta over omsorga for eit barn? Dette diskuterer Raundalenutvalet i ei utgreiing som i dag vart overrekt barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Utvalet foreslår eit nytt prinsipp i barnevernet om at barnet si tilknyting skal ha forrang samanlikna med det biologiske prinsippet.