Samarbeidskonferansen mellom barnevern og universitets- og høgskolesektoren

God sammenheng mellom grunnutdanning og yrkesutøvelse er viktig for at ansatte i barnevernsektoren kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte.

21. og 22. november 2016 inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til Samarbeidskonferansen, en møteplass mellom utdanning og praksis.

Konferansen er ledd i et langsiktig arbeid som skal styrke samarbeidet og sammenhengen mellom barnevernsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Samarbeidsorganet mellom universitets- og høgskolesektoren og barnevernsektoren arrangerer konferansen. Tidsskriftet Norges barnevern, som utgir et temanummer om sammenhengen mellom forskning, utdanning og praksis i barnevernet høsten 2016, er også en viktig samarbeidspartner.

Konferansen henvender seg først og fremst til ledere i barnevernsektoren og til dekaner og studieledere ved studiesteder som tilbyr utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet.

Konferansen er gratis.

Følg lenken for foreløpig program og påmelding:
https://egencia.qondor.com/Samarbeidskonferansen2016