10 faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid

Vi i Norsk Barnevernsamband har relansert våre faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid. Verdiene gjelder for alle deler av barnevernet. De er utviklet med utgangspunkt i barnekonvensjonen og barnevernloven og oppdatert kunnskap om barnevernsfaglig arbeid.

Norsk Barnevernsamband publiserte i 1988 Ti grunnleggende prinsipper for et faglig barnevernsarbeid i et spesialnummer av tidsskriftet Norges Barnevern. Prinsippene ble utarbeidet av et fagseminar bestående av 22 personer som alle arbeidet i ulike posisjoner innen barnevernet. Hensikten var å skape et grunnlag for hva som burde legges til grunn og være retningsgivende for barnevernsarbeidet. I 1996 ble innholdet revidert for å få det tilpasset den nye barnevernloven av 1992. Det ble gjort i et nytt fagseminar i 1995 og vedtatt av styret i oktober 1995.

Ti år senere, i 2016, ble det nedsatt en komite som har bestått av Vigdis Bunkholdt, Hannike Bruce Øhrne, Hege Sundt, Ellen Galaasen og Tor Slettebø, som har foretatt en revisjon av prinsippene fra 1996. Vi har sendt utkast av dokumentet til våre medlemsorganisasjoner og fått innspill fra en god del av disse. Styret har så behandlet og gitt sin tilslutning til verdidokumentet.

Vi har kalt dokumentet ti verdier for godt barnevernsfaglig arbeid og ikke ti prinsipper. Grunnen til at vi har kalt det verdier er fordi vi ønsker å peke på hva vi anser som viktig og som kjennetegner kvalitet når vi skal foreta sentrale vurderinger og beslutninger i barnevernet, mens vi oppfatter prinsipper som regler som styrer våre handlinger.

De faglige verdiene er ment som felles faglige idealer å strekke seg mot for barnevernsarbeidere. De skal støtte opp om at intensjoner om samarbeid og best mulig hjelp til barn og familien i kontakt med barnevernet realiseres, men vi vil understreke at det er et politisk ansvar for at rammebetingelsene for et godt barnevern er til stede.

Vi håper verdiene vil inspirere, motivere og engasjere.

Last ned plakat og folder her:

NBS – 10 faglige verdier FOLDER

NBS – 10 faglige verdier PLAKAT A3

NBS – 10 faglige verdier PLAKAT A4