Høringsuttalelse NOU 2019: 20

Les hele vår uttalelse her

NBS er glade for at det nå foreligger en grundig gjennomgang av familievernet, og vi har følgende innspill og kommentarer til NOU 2019:20

  • Vi støtter utvalgets forslag om å endre navnet på familieverntjenesten til familietjenesten.
  • Vi gir vår tilslutning til at familietjenesten fortsatt skal være en lovpålagt forebyggende tjeneste med særtrekk som lavterskel, gratis, ikke diagnostiserende og forebyggende folkehelseperspektiv.
  • NBS støtter forslaget om å lovfeste at alle barn og unge får tilbud om å delta i samtale med familietjenesten i forbindelse med foreldresamtaler og mekling.
  • Vi ser med skepsis på forslaget om å avgrense målgruppen og at familietjenestens arbeid med foreldre som er fratatt omsorgen for barn ikke bør være en prioritert målgruppe for familietjenesten.
  • NBS støtter forslaget om en ekstern evaluering av spisskompetansemiljømodellen og den interne organiseringen og styringen av Bufetat.
  • NBS gir sin tilslutning til tiltakene som kan bidra til å gjøre familietjenesten til et likeverdig tilbud.
  • NBS støtter forslagene om oppretting av nye kontorer, oppgradering av utekontoret, utvikling av digitale tjenester, en nasjonal rådtelefon og en generell utvidelse av kapasiteten til familietjenesten.
  • Økt informasjon om familietjenesten, bør være et satsningsområde.