Call for papers

I anledning Norsk Barnevernkongress i Bergen den 14. – 16. april 2021 inviterer vi praktikere, forskere og andre til å presentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid i paralellsesjoner. Vi prioriterer presentasjoner som vil bidra til lokalt utviklingsarbeid.

Konferansen har fått tittelen «Et barnevern som nytter«. På konferansen presenteres nyere forskning om utfordringer for barnevernet, samtidig som blikket rettes mot metoder og modeller som kan gi barn og familier god hjelp.

Hovedtemaene på konferansen vil berøre blant annet:

  • Hvordan kan vi få til et samarbeid med barn og familier i krise?
  • Hvordan påvirkes familienes evne til stressmestring av vanskelige levekår?
  • Kan akuttsituasjoner håndteres mer skånsomt?
  • Hva forstår vi med kultursensitivitet i barnevernet og hvordan legge til rette for dette?
  • Hvordan kan barneverntjenesten og institusjonene utvikle et bedre omsorgs- og behandlingstilbud for barn og unge?
  • Hva har vi lært av barnevernets håndtering av korona pandemien?
  • På hvilken måte påvirker utfordringene oss som barnevernsarbeidere?
  • Hvordan kan vi løfte frem det som fungerer og lære av hverandre?

Bidrag til parallellsesjoner/abstrakts:

Abstrakts skal inneholde en beskrivende tittel og en beskrivelse av selve presentasjon. I tillegg ønsker vi en kort presentasjon av deg, hvor du jobber og din faglige bakgrunn, samt e-postadresse og telefonnummer. Abstrakt skal være på maks to sider.

Frist for innsending av abstrakt er: 1. september 2020.

Abstrakt sendes til: post@barnevernsambandet.no og merkes Abstrakt Norsk Barnevernkongress 2021.

Innsendte abstrakts vil bli vurdert av programkomitéen for Barnevernkongressen, og innsenderne vil få svar innen 1. november 2020.

Avviklingen av kongressen følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av smittevernmyndighetene.