Høringssvar for våren 2020

Før sommeren valgte Norsk Barnevernsamband (NBS) å svare på et utvalg høringer.

Den første var høringen fra Barne- og familiedepartementet om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker.  Vi i NBS skriver følgende: «Det er svært viktig at bidrag fra sakkyndige i barnevernsaker holder en god faglig standard (…) Vi er enige i at det bør stilles krav til at sakkyndige bør ha en utdanning på tilsvarende nivå som barneverntjenestens egne ansatte (…) Vi støtter forslag om å gi en forskriftshjemmel i barnevernloven om at departementet skal gi en forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer». Les utfyllende høringssvar her.

Den andre var høringen fra Barne- og familiedepartementet om rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet. Vi i NBS skriver følgende: «Vi støtter hovedretningen om at barnevernets oppgaver i hovedsak skal utføres av det offentlige, men at kompetanse- og kapasitetsufordringer utgjør et visst handlingsrom for tjenestekjøp av private aktører (…) Private aktører skal ikke kunne ta utbytte (…) og vi støtter inngåelse av langsiktige avtaler for å sikre kontinuitet og stabilitet for barna og familiene, samt ro for de ansatte». Les utfyllende høringssvar her.

Deretter behandlet vi forslag til endring i barnevernloven angående kompetanse i barnevernet. Vi i NBS skriver følgende: «Å styrke innholdet og strukturene rundt kompetanse er viktig, men vi ser at det blir ressursmessig utfordrende for det kommunale barnevernet å etterleve og gjennomføre dette. Vi mener derfor at staten må ta ansvar for at kommunene har tilstrekkelige ressurser. Les utfyllende høringssvar her.

Til slutt behandlet vi forslag til endring i barnevernloven angående varsling til fornærmede eller etterlatte. Vi i NBS skriver følgende: «Vi mener det er et behov for økt trygghet for fornærmede for alvorlig kriminalitet, men vi er kritiske til den foreslåtte varslingsregelen som vi opplever går i mot prinsipper om barnets beste og barnets rett til medvirkning.» Les utfyllende høringssvar her.