Supplering av kandidater til redaksjonsråd Norges Barnevern 2021

Bakgrunn

Redaksjonsråd i Norges Barnevern har behov for å supplere med flere medlemmer. To av medlemmene har sluttet i 2021 og to av medlemmene har overtatt som redaktører og tidligere redaktør har gått tilbake som medlem.

 

Redaksjonsrådet har tradisjon for å ha et medlem som arbeider i praksisfeltet, dvs. barneverntjeneste/institusjon. Ingrid Blindheim, som var barnevernleder, har sittet i redaksjonen de siste årene. Men avslutter nå sitt engasjement. Det er derfor behov for å rekruttere et nytt medlem som er i nær kontakt med praksisfeltet.

 

Det andre medlemmet som har sluttet er Viggo Krüger, førsteamanuensis, leder for GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, Universitetet i Bergen. Det er derfor hensiktsmessig å rekruttere et nytt medlem fra høgskole/universitetsfeltet som har erfaring fra undervisning relatert til barnevernfeltet og også selv forsker og publiserer innenfor barnevern relevant tematikk.

 

Tidsskriftet er opptatt av å publisere en bredde i artikler både når det gjelder tematikk og metodikk. Redaksjonsmedlemmene har mindre erfaring fra kvantitativ metode og det er derfor ønskelig å supplere redaksjonen med et medlem som har særlig kompetanse på dette feltet og også kjenner barnevernfeltet, har erfaring med artikkelskriving og publisering.

Etter avtale med styret for Norges Barnevern har redaksjonsrådet drøftet mulige kandidater og derved innstilt følgende personer:

Fra praksisfeltet Lotte Terese Bergan, barnevernleder Færder kommune, master i familieterapi om barns medvirkning i fosterhjem. Prosjektleder for Færder kommunes deltagelse i forsøk om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

https://no.linkedin.com/in/lotte-terese-bergan-7aa6465b

 

Førsteamanuensis Tone Jørgensen, ansatt på HVL, Institutt for Velferd og inkludering.  Hun har PhD i sosiologi. Hun arbeider bl.a. på videreutdanning i vurdering av barnets beste. Hun har lang erfaring med artikkelskriving, forskningsprosjekter og undervisning innenfor barnevernfeltet.

https://www.hvl.no/person/?user=Tone.Jorgensen

 

Professor Anette Iversen, ansatt på UiB Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) Det psykologiske fakultet. Hun har lang erfaring fra forskning og undervisning innenfor barnevernfeltet. Og ikke minst behersker også kvantitativ metode som vi trenger kompetanse på.

https://www.uib.no/personer/Anette.Christine.Iversen

 

På vegne av redaksjonsrådet,

02.08.21,

Elisiv Bakketeig og Inger Oterholm