Oppdatert forfatterveiledning

Ønsker du å sende inn manus til Tidsskriftet Norges Barnevern? VI har oppdatert forfatterveiledningen på Idunn sine sider.

 

Om tidsskriftet
Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernfeltet med utgivelse fire ganger per år. Tidsskriftet henvender seg til en bred målgruppe; ansatte i barneverntjenestene, barneverninstitusjoner og andre som arbeider med barnevernrelatert tematikk, høgskole- og universitetsansatte, studenter, forskere, ansatte i offentlig forvaltning og politikere med interesse for kunnskapsutvikling og problemstillinger knyttet til utsatte barn og unge.

Tidsskriftet publiserer både fagartikler og vitenskapelige artikler med tematikk som er relevant for barnevernfeltet og annen forskning om barn og unge. I tillegg tar tidsskriftet inn debattinnlegg.

Tidsskriftet eies av Norsk Barnevernsamband og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Norsk Barnevernsamband er tidsskriftets sekretariat og som medlem i sambandet mottar man tidsskriftet.

Om vitenskapelige artikler
Tidsskriftet er på nivå 1 og følger vanlige standarder for meritterende publisering ved vitenskapelig publisering ved at artiklene blir vurdert av to uavhengige fagfeller anonymt (double blind review). Redaksjonen vurderer først om vitenskapelige artikler skal sendes til fagfellevurdering.

Etter fagfellevurdering konkluderer redaksjonen på grunnlag av fagfellevurderingene og videreformidler fagfellenes kommentarer og eventuelle endringsforslag til forfatteren(e).

Dersom redaksjonen faller ned på revisjon, vil forfatter(e) bli bedt om å sende inn omarbeidet manus på bakgrunn av kommentarene. Ved større omarbeidinger kan manuset sendes tilbake til fagfeller for ny vurdering.

Forfatter(e) får beskjed fra redaktør om manuset antas. Hvis manuskriptet ikke antas, kan forfatteren blir invitert til å sendes inn en omarbeidet versjon.

For artikler som ønskes fagfellevurdert må det sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen for fagfellevurdering. Referanser til forfatter skrives slik anonymisert i teksten: (Forfatter, årstall). Hvis det er flere forfattere nummereres de som Forfatter 1, 2, 3 osv. I litteraturlisten plasseres referansen alfabetisk under F og uten annen informasjon om referansen enn Forfatter, årstall. Evt. figurer og tabeller settes inn i det anonymiserte manuskriptet.

Om fagartikler
En fagartikkel blir ikke fagfellevurdert, men vurderes av redaksjonen. Redaksjonen formidler kommentarer og eventuelle endringsforslag til forfatteren(e). Dersom redaksjonen faller ned på revisjon, vil forfatter(e) bli bedt om å sende inn omarbeidet manus på bakgrunn av kommentarene. Hvis manuskriptet ikke antas, kan forfatteren blir invitert til å sendes inn en omarbeidet versjon.

Retningslinjer for forfattere
Vurdering av manus er tidkrevende, vi ber derfor om at forfatterveiledningen følges nøye. For å sikre at dette er gjort ber vi om at sjekklisten fylles ut ved innsending av manus. Manglende utfylling vil innebære at artikkelen sendes i retur/ikke blir vurdert. Innsendt manus må være ferdigstilt og gjennomarbeidet. Tidsskriftet har ikke kapasitet til å kommentere uferdige manus. Likelydende eller lignende manus må heller ikke sendes til andre tidsskrift.

Artikler bør ikke overstige 6–7000 ord. Litteraturliste og eventuelle noter kommer i tillegg. Debattinnlegg bør ikke overstige 700 ord.

Referanser
Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7.

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten og føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Dersom referanser har DOI skal denne inkluderes. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Se kildekompasset for ytterligere informasjon:  APA 7th – Kildekompasset Kildekompasset 

Sitat
Sitat følger også retningslinjene i APA 7. Sitatet (på inntil 40 ord) settes i anførselstegn og etterfølges av parentes. Når parenteshenvisningen kommer til slutt i sitatet, settes punktum etter parentesen. Lengre sitater (mer enn 40 ord) skilles ut i et eget avsnitt med innrykk. I parentesen oppgis opplysninger om forfatter og årstall og sidetall. Parentesen kommer etter punktum.

APA 7th FAQ – Kildekompasset Kildekompasset

Innsending av manus
Manus sendes på e-post til redaksjon@barnevernsambandet.no.

Artikkelen sendes i Word-format, med navn på førsteforfatter i fil navnet. Bruk halvannen linjeavstand og Times New Roman 12 punkt.

Tidsskriftet benytter tre nivåer av overskrifter. Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Marker tittelnivå i parentes.

Innsendt manuskriptet skal inneholde

  • Kort sammendrag som ingress, maks 120 ord
  • Nummererte sluttnoter
  • Litteraturliste, alfabetisk ordnet, samt DOI-referanser
  • Vitenskapelige artikler skal i tillegg ha engelsk sammendrag (maks 120 ord) og 4- 6 nøkkelbegreper på norsk og engelsk
  • Ved innsending av vitenskapelig artikkel sendes en fulltekstversjon og en anonymisert versjon.

I tillegg sendes i egne filer

  • Tabeller som er redigerbare i Word skal plasseres på korrekt sted i manus. Andre figurer, grafer og illustrasjoner skal sendes som egen høyoppløst fil, i egnet format. De nummereres fortløpende. Det gjøres oppmerksom på at de trykkes i svart – hvitt.
  • Forfatternavn, biografiske opplysninger, adresse og e- postadresse
  • Bilde av forfatter(e) i jpg format

Språkvask korrektur
Forfatter får først tilsendt språkvasket manus til godkjenning fra språkvasker (Word-fil). I neste runde sendes ombrukket førstekorrektur (PDF) tilsendt fra setteriet.  PDF med opprettede korrekturfeil returneres til redaksjonssekretær innen tre dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas endringer i teksten mot manus.

Publiseringsetikk
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter publisering
Forfatter vil motta PDF av artikkelen når den er publisert.

Publisering av artikkel i tidsskriftet er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Se også informasjonsbrev fra Universitetsforlaget om Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift, samt informasjon om egenarkivering av artikkelen.

Klikk her for sjekkliste før innsending artikler – vi ber om at denne sendes inn sammen med manuskriptet.

Klikk her for sjekkliste før innsending debattartikler – vi ber om at denne sendes inn sammen med manuskriptet.

Klikk her for kriterier for fagfellevurdering. Disse er også veiledende for forfattere.