Høringsuttalelse NOU 2019: 20

Les hele vår uttalelse her

NBS er glade for at det nå foreligger en grundig gjennomgang av familievernet, og vi har følgende innspill og kommentarer til NOU 2019:20

  • Vi støtter utvalgets forslag om å endre navnet på familieverntjenesten til familietjenesten.
  • Vi gir vår tilslutning til at familietjenesten fortsatt skal være en lovpålagt forebyggende tjeneste med særtrekk som lavterskel, gratis, ikke diagnostiserende og forebyggende folkehelseperspektiv.
  • NBS støtter forslaget om å lovfeste at alle barn og unge får tilbud om å delta i samtale med familietjenesten i forbindelse med foreldresamtaler og mekling.
  • Vi ser med skepsis på forslaget om å avgrense målgruppen og at familietjenestens arbeid med foreldre som er fratatt omsorgen for barn ikke bør være en prioritert målgruppe for familietjenesten.
  • NBS støtter forslaget om en ekstern evaluering av spisskompetansemiljømodellen og den interne organiseringen og styringen av Bufetat.
  • NBS gir sin tilslutning til tiltakene som kan bidra til å gjøre familietjenesten til et likeverdig tilbud.
  • NBS støtter forslagene om oppretting av nye kontorer, oppgradering av utekontoret, utvikling av digitale tjenester, en nasjonal rådtelefon og en generell utvidelse av kapasiteten til familietjenesten.
  • Økt informasjon om familietjenesten, bør være et satsningsområde.

10 faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid

Vi i Norsk Barnevernsamband har relansert våre faglige verdier for godt barnevernsfaglig arbeid. Verdiene gjelder for alle deler av barnevernet. De er utviklet med utgangspunkt i barnekonvensjonen og barnevernloven og oppdatert kunnskap om barnevernsfaglig arbeid.

Norsk Barnevernsamband publiserte i 1988 Ti grunnleggende prinsipper for et faglig barnevernsarbeid i et spesialnummer av tidsskriftet Norges Barnevern. Prinsippene ble utarbeidet av et fagseminar bestående av 22 personer som alle arbeidet i ulike posisjoner innen barnevernet. Hensikten var å skape et grunnlag for hva som burde legges til grunn og være retningsgivende for barnevernsarbeidet. I 1996 ble innholdet revidert for å få det tilpasset den nye barnevernloven av 1992. Det ble gjort i et nytt fagseminar i 1995 og vedtatt av styret i oktober 1995.

Ti år senere, i 2016, ble det nedsatt en komite som har bestått av Vigdis Bunkholdt, Hannike Bruce Øhrne, Hege Sundt, Ellen Galaasen og Tor Slettebø, som har foretatt en revisjon av prinsippene fra 1996. Vi har sendt utkast av dokumentet til våre medlemsorganisasjoner og fått innspill fra en god del av disse. Styret har så behandlet og gitt sin tilslutning til verdidokumentet.

Vi har kalt dokumentet ti verdier for godt barnevernsfaglig arbeid og ikke ti prinsipper. Grunnen til at vi har kalt det verdier er fordi vi ønsker å peke på hva vi anser som viktig og som kjennetegner kvalitet når vi skal foreta sentrale vurderinger og beslutninger i barnevernet, mens vi oppfatter prinsipper som regler som styrer våre handlinger.

De faglige verdiene er ment som felles faglige idealer å strekke seg mot for barnevernsarbeidere. De skal støtte opp om at intensjoner om samarbeid og best mulig hjelp til barn og familien i kontakt med barnevernet realiseres, men vi vil understreke at det er et politisk ansvar for at rammebetingelsene for et godt barnevern er til stede.

Vi håper verdiene vil inspirere, motivere og engasjere.

Last ned plakat og folder her:

NBS – 10 faglige verdier FOLDER

NBS – 10 faglige verdier PLAKAT A3

NBS – 10 faglige verdier PLAKAT A4

Sambandssamling

Vi inviterer til en spennende samtale med Vigdis Bunkholdt og lansering av våre 10 faglige verdier for godt barnevernfaglig arbeid

4. mars, kl 18.00 – 20.00 på Litteraturhuset i Oslo, i Nedjma-salen

Psykologspesialist Vigdis Bunkholdt er en nestor i norsk barnevern og har mange års praktisk og pedagogisk erfaring fra barnevernet. Hun har også skrevet mange lærebøker, og deltar fortsatt i
den offentlige debatten om barnevernet.

I en samtale med Ellen Galaasen spør vi: Hva har vært
drivkraften, hva har barnevernet fått til i løpet av disse årene og hvor ligger de sentrale utfordringene i dag? Det vil være dialog med salen.

Norsk Barnevernssamband vil også presentere Ti faglige verdier for godt barnevernfaglig arbeid. Vi vil ha en dialog med salen om hvordan disse faglige verdiene kan støtte opp om barnevernsarbeidernes praksis.

Sambandsamling er en uformell og lavterskel møteplass for alle oss som jobber med eller har interesse for barnevern. Vi tror vi blir bedre dersom vi lytter og lærer av hverandre! Vi ser frem til en lærerik samling sammen.

Gratis inngang.

Samtalen starter kl 18, så kom gjerne i god tid!

Se event her: https://www.facebook.com/events/695031331032175/?active_tab=about