Forfatterveiledning

Retningslinjer for forfattere

Levering av manus

Manuskripter sendes som vedlegg på e-post til redaksjon@barnevernsambandet.no. Artikkelen sendes i word – format, med navn på førsteforfatter i fil navn. Bruk dobbel linjeavstand og normal skriftstørrelse, punkt 12.

Tidsskriftet tar i mot både fagartikler og vitenskaplige artikler. Redaksjonen har rutiner for fagfellevurdering dersom forfatter ber om det.

Manuskriptstandard

En artikkel til Norges Barnevern bør ikke overstige 6 – 7000 ord. Litteraturliste og eventuelle noter kommer i tilegg. Debattinnlegg eller andre faglige bidrag bør ikke overskride 700 ord.

Tidsskriftet benytter tre nivåer av overskrifter. Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Marker tittelnivå i parentes.

Manuskriptet skal også inneholde:

  • Kort sammendrag som ingress
  • Nummererte sluttnoter
  • Litteraturliste, alfabetisk ordnet
  • Fagfellevurderte artikler skal ha engelsk sammendrag og keywords
  • Forfatternavn, biografiske opplysninger, adresse og e- postadresse sendes inn som egen fil

Forfatterfoto sendes når artikkelen er antatt.

For vitenskaplige artikler skal det i tilegg sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen som eventuelt kan sendes til fagfellevurdering. I denne versjonen skal det ikke kunne gjenkjennes hvem som er forfatter, og tekst og litteraturreferanser til forfatter må anonymisres.

Tabeller og illustrasjoner
Tabeller og figurer markeres i teksten med fortløpende siffer. Disse vedlegges manus som separate dokumenter

Noter
Bruk et notesystem som plasserer notene fortløpende i teksten. Notene listes opp etter hovedteksten og før litteraturlisten.

Litteraturhensvisninger i teksten
Ved henvisning i selve teksten skrives forfatterens navn og årstall i parentes, eksempel
(Ogden & Hagen, 2008). Hvis det er mer enn to forfattere oppgis bare navnet på den første samt et al, eksempel: (Borland et. al, 1991)

Litteraturliste
Litteraturlisten skrives til slutt etter hovedteksten og notene. Tidsskriftet bruker referansesystemet APA 5th.

Eksempel på referanser i bøker:
Seim, S. og Slettebø T. (2007): Brukermedvirkning i barnevernet. Oslo:Universitetsforlaget.
Eksempel på referanser til artikler i bøker:
Havik, T. & Moldestad, B. (2003). Etter plasseringen: samvær og samarbeid. I: E. Backe-Hansen (red.): Barn utenfor hjemmet. Flyttinger i barnevernets regi. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eksempel på referanser til tidsskrift:
Sandbæk, M. (2003): Verdier og faglige problemstillinger knyttet til det biologiske prinsipp i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, Vol. 80, nr. 3, 16 – 21

Korrektur
Forfatter får tilsendt ett eksemplar av 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post. Sider med opprettede korrekturfeil returneres til redaksjonssekretær innen fem dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas endringer i teksten mot manus (omredigering, ny tekst etc). Forfatter blir eventuelt belastet for slike endringer.

Særtrykk
Forfatter vil få en ferdig pdf-fil av artikkelen tilsendt etter at tidsskriftet er publisert. Artikler kan også kjøpes gjennom den elektroniske tidsskriftdatabasen www.idunn.no.

Ferdige artikler
Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 13. mars 2006 mellom Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening og Forvaltningsorganisasjonen LINO. Avtalen kan leses på hjemmesiden til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: http://www.nffo.no/avtaler6.htm