Prosedyre ved innsending av manuskript

Hva skjer etter at manuskriptet er sendt inn?

Tidsskriftet Norges Barnevern tar gjerne i mot manuskripter fra alle områder innen barne – og ungdomsvernet i bred forstand. Husk å lese nøye gjennom Retningslinjer for forfattere før du sender inn ditt bidrag. Og under Tips til skribenter finner du noen råd som kan komme til nytte i skrivearbeidet.

Bruk dobbel linjeavstand og normal skriftstørrelse, 12 punkt.

Tidsskriftet publiserer både vitenskapelige artikler og fagartikler og her finner du informasjon om behandling av innsendte manuskripter.

Manuskript til fagartikkel

Forfatteren sender artikkelen som vedlegg på e-post til: redaksjon@barnevernsambandet.no. Artikkelen sendes i Word-format, med navn på førsteforfatter i filnavn. Redaktør bekrefter at artikkelen er mottatt og antyder når innsenderen kan regne med å få en tilbakemelding. Alle innsendte artikler vurderes i redaksjonsutvalget.

Etter at artikkelen er vurdert av redaktør og redaksjonsutvalg vil en tilbakemelding kunne ha følgende alternativer:

 • Artikkelen aksepteres for trykking som den foreligger
 • Artikkelen aksepteres med mindre endringer
 • Artikkelen kan vurderes på nytt etter omfattende omarbeiding
 • Artikkelen refuseres

Vi tilstreber å gi forfatter(ene) konstruktive tilbakemeldinger som et grunnlag for videre bearbeiding av artikkelen, der det er aktuelt.

Manuskript til vitenskapelig artikkel

Forfatteren sender artikkelen som vedlegg på e-post: redaksjon@barnevernsambandet.no Artikkelen sendes i Word-format, med navn på førsteforfatter i filnavn. Redaktør bekrefter at artikkelen er mottatt og antyder når innsenderen kan regne med å få en tilbakemelding. For vitenskaplige artikler skal det i tilegg sendes inn en anonymisert versjon av artikkelen som eventuelt kan sendes til fagfellevurdering. I denne versjonen skal det ikke kunne gjenkjennes hvem som er forfatter, og tekst og litteraturreferanser til forfatter må anonymisres.

I første omgang vil artikkelen bli vurdert av redaktør og redaksjonsutvalg for å vurdere om artikkelen tilfredsstiller grunnleggende krav til en vitenskapelig artikkel.
Etter det vil en tilbakemelding kunne ha følgende alternativer:

 • Artikkelen videresendes til fagfeller
 • Forfatter bes om bearbeiding før videresendelse til fagfeller
 • Artikkelen ansees å ikke inneha det nivå som forventes for en vitenskaplig artikkel, men kan eventuelt vurderes med henblikk på å publiseres som fagartikkel.

Fagfelle vurdering

Tidsskriftet Norges Barnevern har et panel av fagfeller med høy vitenskapelig kompetanse og vi tilstreber å finne fagfeller som vurderes å ha særskilt kompetanse knyttet til tema/tilnærming i artikkelen. Manuskriptet sendes til to fagfeller.

Fagfellene får tilsendt nedenstående momentliste som retningsgivende for sin vurdering. Denne momentlisten fungerer også som en sjekkliste for forfatter før innsendelse av manuskript.
Fagfellene sender sine vurderinger tilbake til redaktøren. Fagfellenes konklusjon vil kunne være:

Godta manuskriptet som det er
Revisjon er nødvendig
Omskriving og nytt framlegg
Forkaste manuskriptet

Etter at redaktør og redaksjonsutvalg har gjennomgått vurderingene fra fagfeller formildes de til forfatter sammen med redaksjonens vurdering.
Når artikkelen eventuelt er revidert i tråd med de råd fagfellene anbefaler, vurderer redaksjonen/redaktøren om artikkelen er klar til trykking.

Dersom fagfellene skulle mene at artikkelen ikke tilfredsstiller vitenskapelige krav, kan redaktøren likevel vurder å ta inn artikkelen, men da som en alminnelig fagartikkel.

TIDSSKRIFTET NORGES BARNEVERN

Fagfellevurdering

Referee:
Tittel på manuskript:
Det vil være konfidensielt for manusforfatter(ne) hvem som avgir referee.

Det er ønskelig at referee-vurderingen avgis som et egen notat, og ikke som bemerkninger i/i tilknytning til manuskriptet.

Forhold det er ønskelig å få vurdert:

 • Er du kjent med noen tidligere publisering av dette manuskriptet?
  Hvis «ja» vil vi gjerne vite dette. I så fall skal det ikke foretas noen referee.
 • Har du mottatt dette manuskriptet for vurdering til et annet tidsskrift?
  Hvis «ja» vil vi gjerne vite dette. I så fall skal det ikke foretas noen referee-vurdering før vi har foretatt ytterligere avklaringer med manusforfatteren
 • Har manuskriptet en klar introduksjon?
 • Er manuskriptet velstrukturert?
 • Kommer manuskriptet med noen nye data og/eller innsikter?
 • Er manuskriptet av noen metodologisk interesse?
 • Er manuskriptet av noen teoretisk interesse?
 • Er manuskriptet av interesse for praksisfeltet?
 • Er referansene i manuskriptet oppdaterte?
 • Er manuskriptet skrevet i et forståelig språk?
 • Er innholdet konsistent?
 • Er eventuelle tabeller og/eller figurer egnet til å belyse det de skal?
 • Har manuskriptet en klar konklusjon/ oppsummering?

 

Anbefaling (kryss av)

…. (1) Godta manuskriptet som det er

…. (2) Revisjon er nødvendig

…. (3) Omskriving og nytt framlegg

…. (4) Forkaste manuskriptet

Hvis (2) eller (3) – hva bør forandres?

Hvis (4) – hvorfor bør manuskriptet avvises?