Oversikt over tidligere fagartikler i Norges Barnevern

År/nr Forfatter Tittel


Gerd Hagen Mellom vergeråd og fattigstyre
Ole Jørgensen Fosterhjemsavtalen – et faglig verktøy
Turid Berg Har barnevernet falt ut av den lokalpolitiske dagsorden?
2/1999 Vigdis Bunkholt Mor, far og barn – eller terapeut og klient?Arbeidstakerbegrepet til barnets beste?
Morten Grøvli Mestringsstrategier, ansvar og sinne.Barn utsatt for omsorgssvikt
Åke Bergmark og Tommy Lundstrøm Metoder i sosialt arbeidOm innsatsformer og arbeidsmåter og sosialtjenesten og barnevernet
3/1999 Senija Tahirovic Arbeid med psykososial rehabilitering av barn med krigstraumer ved Barnesenteret Most
Hanne Ingerslev Støttesenter for foreldre i København – et eksempel for norsk barnevern?
Kristin Holte Haug Er vi likeverdige? Om samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
4/1999 Marianne Borgen Utfordringer for barnevernet i det nye århundre
Inger Oterholm Barnevernundersøkelsen sett i lys av kvalitativ metode
Ellinor Young Fosterhjemsarbeid – en lokal undersøkelse av behov for veiledning og oppfølging
1/2000 Terje Ogden Alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge: Familie- og nærmiljøbaserte tiltak
Astrid Strandbu Refleksjoner rundt fylkesnemndas rolle
Renate Lien, Even Nilssen og Sturle Næss Rettsliggjøring av barnevernet- til barnets eller foreldrenes beste? (hentet fra Tidskriftet Rettfærd, nr. 87/1999)
Sveinung Horverak Hvordan opplever privatpersoner å melde en sak til barnevernet?
2/2000 Hedvig Montgomery Brukerundersøkelser. Hvordan stiller man spørsmål gir nyttige svar?
Inger Helen Erstad Hva trenger sosialarbeidere for å kunne arbeide i partnerskap med familier i barnevernet
3-4/2000 Seppo Lindblom Tid ock rum at vaxa och utveklas (Foredrag på barnevernkongressen i Åbo)
Anders Broberg Barnuppfostran i tid och rum(foredrag på barnevernkongressen i Åbo)
Trygve Wyller Liminalitet og profesjonalitet(foredrag på barnevernkongressen i Åbo)
Torunn Hansen Barneflyktninger i Norge(Foredrag på Barnevernsambandets årsmøte)
Elisabeth Backe-Hansen Adopsjon som barneverntiltak: faglig godt, men likevel ikke ønsket
Svein Mossige Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Presentasjon av en kunnskapsstatus med erfaringer fra de nordiske landene


Terje Halvorsen Om et nytt syn på kompetanse
Cecilie Omre ogLiv Skjelderup Dilemmaer i barnevernet- er familieråd en farbar vei?
Reidun Follesø Brukerperspektivet i Befringutvalgets innstilling
2/2001 Elisabeth Backe-Hansen Morsbilder i barnevernet
Turid Vogt Grinde Utviklingstrekk og beskutninger i barnevernet
Unn Christensen Fins det et nytt syn på kompetanse?(intervju av John Lundstøl)
3/2001 Vigdis Bunkholdt Utviklingstrender i barnevernet:Kan nærmiljøet redde alle?
Jorunn Vindegg Feltet trenger flere kunnskapsbaser
Bjørn Reidar Karlsen Psykisk utviklingshemning og foreldreskap
Randi Saasen Nye metoder og nye roller
Turid Berger Foreldrenes rett til trosfrihet kan gå på bekostning av barna
4/2001 Marianne Borgen «Itte no knussel»Barndom, oppvekst og fattigdom sett i et deltakerperspektiv
Thomas Nordahl Muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom barnevern og skole
Gerd Hagen Kampen om barnas sjel og midler i barneoppdragelse
Gry Martinsen PRIDE: Metodeutvikling for opplæring og rekruttering av fosterhjem


Svein Mossige Gi meg noen som sier de vetSeksuelle overgrep: Hva slags kunnskap har vi og hva slags kunnskap trenger vi?
Jan Storø ogJan Tesli Stokke Institusjonssentra i barnevernet – en mulig vei å gå
Helene Hanssen Kompetanse og kompetanseutvikling i sosialt arbeid
2/2002 Aud Hodnekvam Ivaretakelse av barns interesser ved plassering i barneverntiltak
Vigdis Bunkholt Mellom relasjonell kontinuitet og relasjonell stabilitet:Et dilemma for barnevernet
Reidar Säfvenbom Is there still a place for joy?
Pål Børresen Har ungdommene og foreldrene et juridisk krav på å få hjelp?
3/2002 Lars Grue ogKristin Tafjord Lærum Om å være den gode mor
Bente Moldestad Samvær sett fra foreldrenes ståsted – utfordringer for barnevernet
Aud Hodnekvam Barn i barneverntiltak utenfor heimen?
Trude Haugli Et dilemma for barnevernet
Elisabeth Gording Stang Tilsvar til Pål Børresen (artikkel i 2/02 – Om barns rett til hjelp fra barnevernet) – Noen kritiske refleksjoner
4/2002 Karen Havnen Eitt år etter – dei fleste er framleis plasserte
Øivin Christiansen Når vi ser nærmere etter -Samhandling og beslutningsprosesser i 109 barnevernplasseringer
Elisabeth Larsen Brukermedvirkning ved en yttergrense
Ann-Mari Brubakk Litt alkohol i svangerskapet -bra for mor, skadelig for barnet?
Pål Børresen Har ungdom og foreldre krav på å få hjelp
Jorunn Vindegg Leder: Mediastorm i barnevernet


 Mona Sandbæk Barn og foreldre som aktører i møte med hjelpetjenester
 Vigdis Bunkholdt Biologi eller psykologi som grunnlag for beslutninger i barnevernet – hva skal ha størst plass
 Marit Skivenes Et innlegg mot det biologiske prinsipp i barneverntjenesteloven
Ingeborg Marie Helgeland Ungdom med atferdsvansker – Hvordan går det med dem som 30-åringer
2/2003 Kjersti Ericsson Aktørperspektivet i forskning og praksis – en blandet velsignelse
Jona Hafdis Einarsson Familierådslag – Fra pilotprosjekter til nasjonal satsing
Anne Lene Kjeldflåt og Tom Døsvik Et åpent barnevern
3/2003 Elisabeth Backe-Hansen Biologi, barnevern og beslutninger: Kritisk refleksjon over det biologiske prinsippet
Mona Sandbæk Verdier og faglige problemstillinger knyttet til det biologiske prinsipp i barnevernet
Jørn Holm-Hansen, Lars B. Kristofersen og

Trine M. Myrvold

Familielignende oppvekstforhold for foreldreløse i Russland
Terje Næsdahl Olsen Utviklingstrekk i barnevernet under nyliberalismen
Jorunn Vindegg Fra mottaker til aktør
4/2003 Lars Smith Omsorgsutøvelse, tilknytning og barns utvikling
Toril Havik Barnets beste – har vi noen holdepunkter?
Øivin Christiansen Empowerment i barnevernet – variasjoner over et tema
Karen Havnen Barnevernet betre enn ryktet sitt?
Bente Moldestad Slektsplassering før og nå
Dag Skilbred Nye tiltak i barnevernet – fra begeistring til bruk


Randi Saasen og Trude Løkholm Barneverntjenesten – Nye oppgaver – ny organisering
 Randi Juul Barnevernarbeideres barnevernperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige situasjoner
Jorunn Halvorsen Refleksjoner rundt dilemmaer som oppstår når barnevern og rusomsorg utøves hånd i hånd
Per Jostein Matre m.fl. Institusjonsarbeid – om å tilrettelegge for evaluering
2/2004 Edgar Marthinsen En radikal analyse av barnevernet
Elisabeth Gording Stang Taushetsplikt eller talerett
Toril Havik Plassering utenfor hjemmet som hjelpetiltak –Når skjedde det og hvordan gikk det?
Vigdis Hegg KASAprosjektet –En nyskapning i institusjonstilbudet for ungdom
3/2004 Anne Solberg Hvordan forholder barna seg til vold i hjemmet?
Karen Havnen Saksbehandlarane sine utfordringar i møtet med mor
Jorid Krane Hanssen Hvorfor velger studenter Bachelor i barnevern?
Aud Hodnekvam Varer fosterheimsplasseringar den tida barnet treng det?
Gunilla Dobrin og Pål Dobrin Att arbeta individuelt med ART
4/2004 Erik Larsen Barnevernet i spenningsfeltet mellom en politisk og en faglig oppgaveløsning
Jorunn Gjedrem Tiltaksplaner og evaluering i barnevernet, hvordan kan det forankres i sosialt arbeids teori?
Arne Klyve Rusforebygging i ”fredstid”
Vigdis Bunkholdt og Trude Haugli

(2 artikler)

Samværsrett ved omsorgsovertakelse– Til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring
Anne Natrud Aggression replacement Training – et lovende metodeprogram


Anne H Halvorsen Erfaringer med bruk av planer og evaluering i barnevernet
Reidun Follesø Et avpolitisert barnevern
Elisabeth Fransson Jenter i fokus
Jan Skjerve Gransking av barneverninstitusjoner i Bergen
2/2005 Tore Andreassen Nye institusjonstiltak for ungdom med atferdsvansker
Roar Møller Hva gjør miljøterapeuter gode?
Svein Mossige og Anne Solberg Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien?
Vigdis Bunkholdt Barn for tiltak eller tiltak for barn?
3/2005 Oddbjørg S. Ulvik Fosterfamilie som seinmoderne omsorgsarrangement:En kulturpsykologisk studie av fosterbarn og fosterforeldres fortellinger
Inger Haus Kompetansehevende kurs til foreldre med barn i hjelpetiltak og fosterhjem
Marit Skivenes og Astrid Strandbu Barn og familieråd
Per Jostein Matre,Ulf Bragvin,
Robert Jensen,Bjørg Midtskogen
Lokal praksisutvikling – universell nytte?
4/2005 Bjørn Øystein Angel Aggression Replacement Training (ART)
Terje Halvorsen Om viktigheten av å påvirke barn
Jan Storø Møteplass for ungdom


Kirsten Sandberg Samvær med omsorgsovertakelse – til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring
Marie Sallnäs Omsorg utenfor hjemmet– mellom fosterhjem og institusjonsomsorg
Vigdis Bunkholdt Terskler for barneverntiltak (del 1)
Nicole Hennum Faresignaler i tiltaksindustrien
2/2006 Kristin Amlund Hagen og Terje Ogden Evaluering av Multisystemisk behandling i Norge
Vigdis Bunkholdt Terskler for barneverntiltak (del 2)
Bente Storm Mowatt Haugland Barn som omsorgsgivere:Adaptiv versus destruktiv parentifisering
3/2006 Lars Smith Hvordan skille mellom ADHD og konsekvensene av tidlige relasjonsskader?
Anita Sundnes og Agnes Andenæs Barnehage som hjelpetiltak for barn under 3 år– hvorfor brukes det så sjelden?
Marie Louise Seeberg, Cecilie Merethe Bugge og

Truls André Enger

Småbarn i asylmottak
Inger Helen Erstad Maktperspektiver på barnevernets arbeid
4/2006 Walter Lorenz Sosialt arbeid med sårbare barn i dagens Europa – konsekvensene r for praksis av neoliberal sosialpolitikk
Turid Vogt Grinde Nordisk barnevern: Variasjoner i normer, holdninger og praksis
Asbjørn Birkemo Tilknytning og psykososial utvikling hos barn og unge


Ingeborg Marie Helgeland Barnevernet og fattigdom
Terje Halvorsen Etikk for store, men ikke for små
Sturla Falck Et sideblikk på MST (Multisystemisk terapi)
  Geir Kjell Andersland Et mer forebyggende barnevern
2/2007 Renee Thørnblad og Amy Holtan Samværsaker i fylkesnemnd for sosiale saker, ulikt utfall for mødre og fedre?
  Bente Moldestad Å være foreldre til barn i fosterhjem
  Erik Larsen Barnefamiliens hovedoppgave – hvilken betydning har oppgaveforståelsen for barnevernet?
  Hanne Bech Ligaard  Hva er Home-Start familiekontakten? Og hvordan fungerer det?
  Jan Storø Et problematisk begrep
3/2007 Jørn Holm-Hansen, Trine Myrvold og

Thomas Haaland

Flerkulturelt barnevern – hva vet vi?
  Dagfinn Mørkrid og Bernadette Christensen Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker
  Anne Marie Verpe Å føre tilsyn med barn i fosterhjem
  Morten Johansson Beredskapshjem – et velprøvd tiltak med lite oppmerksomhet
4/2007 Trygve Nordby Mange måter å være norsk på
  Dag Skilbred, Toril Havik og

Anette Christine Iversen

Økt deltakelse i barneverntjenestens undersøkelser: Synspunkter og erfaringer
  Emilie Kinge Hvordan snakker vi med barna?
  Anne Jansen Om å skape seg selv og en fremtid – Betydningen av å fortelle historier
  Njål Petter Svensson Svanviken arbeidskoloni for tatere. Etnisk rensing i lys av rasehygiene, barnevern og Den norske kirke?


Anne Christine Iversen,Toril Havik, Reidar Jakobsen og Kjell Morten Stormark Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet
  Annelie Bjørkhagen Turesson Mamma – mot alla odds
  Toril Tjelflaat og Gro Ulset Kan rutiner og regler hindre barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon?
2/2008 Kikkan Ustvedt Christiansen Mødregrupper – et tilbakeblikk
  Sigrid Nordstoga, Kjell Fjermedal og Ebbe Krohn-Holm Samarbeid mellom statens fagteam og kommunalt barnevern – et spill om domener
  Karen-Sofie Pettersen og Bjørn Hvinden Norsk misjon blant hjemløse og barnevernet i forrige århundre
  Heid Nøkleby Ansvarsgrupper og samarbeid rundt en ungdom i behandling.En kvalitativ studie fra Tyrili
3/2008 Svein Mossige og Kari Stefansen Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep
  Ingvild Sigstad Begg Fosterhjemsarbeid i Skottland
  Sigrun Saur Stiklestad Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse
  Sten-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen Barnevern 1990-2011: En longitudinell studie av registerdata
4/2008  Tor Slettebø Barn og foreldres medvirkning i barnevernet- samspill og interessemotsetninger
   Anne Solberg  Ulike måter å ivareta barna på– fra en studie av hvordan barnevernet håndterer saker med vold
   Astrid Halsa  ”Mamma med nerver”:Normalitetsfasadens nødvendige beskyttelse
   
Torbjørn Bolstad og
Torill Tjelflaat
Overgrep og omsorgssvikt- Granskinger av barnehjem, skolehjem og fosterhjem